Inventering av Nybrofältet

Den 12 juli inventerades växter och insekter på Nybrofältet mellan Köpingebros naturreservat och Ystad Golfklubb (fältet söder om Nybroån). Nedan ett axplock av allt liv på ängen. Det mest spektakulära fyndet vi gjorde var Svartfläckig blåvinge, som omfattas av EU:s habitatdirektiv bilaga 4 och är fridlyst. Den är bedömd som NT, nära hotad, i rödlistan […]

Läs mer