Inventering av Nybrofältet

Sommaren 2021 inventerades växter och insekter på Nybrofältet mellan Köpingebros naturreservat och Ystad Golfklubb (fältet söder om Nybroån). Nedan ett axplock av allt liv på ängen. Det mest spektakulära fyndet vi gjorde var Svartfläckig blåvinge, som omfattas av EU:s habitatdirektiv bilaga 4 och är fridlyst. Den är bedömd som NT, nära hotad, i rödlistan men […]

Läs mer

Bygg i byarna i stället för vid regementet

Ystads Allehanda 2021-07-14 Redan 2014 kommenterade Naturskyddsföreningen i Ystad detaljplanen för Regementsområdet. Vårt ställningstagande då som nu är att inte bebygga området utan snarare planera för mer grönstruktur, speciellt på de hårda ytorna så att området utgör en naturlig brygga in till Sandskogen. MILJÖ I Ystads översiktsplaner framhålls vikten av en hållbar utveckling. Här betonas […]

Läs mer