Program 2017

 

Utskriftsvänlig version program 2017

11/2 (Lördag) Studiebesök på Ystads reningsverk (Sjöhög)
Vi tar en titt på Ystads reningsverk som genomgått omfattande investeringar de senaste två åren. Anledningen till ombyggnationen av reningsverket är dels att öka kapaciteten och dels att verket skall klara miljökraven och driften 25 år fram i tiden. Till det stora reningsverket, Sjöhög, är ca 75% av kommunens invånare anslutna. Sanna Nilsson att ta emot oss på reningsverket.
Tid & plats för samling: 09.45, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Kluriga frågor om rening av avloppsvatten
Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0706-599 672

5/3 (Söndag) Tillfälliga våmarker
Tidigt på våren bildas det (vissa år) tillfälliga våtmarker. Det beror på mycket vatten i kombination med långsam dränering. Detta kan ge en bild av var det borde finnas permanenta våtmarker, om inte utdikningen genomförts. Det är intressant information inför framtida åtgärder för att förmå markägare att återskapa våtmarker på rätt ställen. Det blir en kombination av några säkra stopp och lite chansningar. Sindre Magnusson, Charlotte Lindström och Simon Lundin leder exkursionen.
Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Ta med kikare
Ansvarig: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-214 43 67

22/3 (Onsdag) Årsmöte & bildvisning med Sven Svensson
Årsmötet ger goda möjligheter att påverka föreningen och vi sätter stort värde på om du har möjlighet att delta. Medlemmar har rösträtt. Efter mötet blir det fika, lotter och bildvisning av den definitivt begåvade naturfotografen Sven Svensson från Kåseberga.
Att tänka på: Kallelse, dagordning och verksamhetsberättelse finns i YstadNatur och på föreningens hemsida (ystad.naturskyddsforeningen.se/).
Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 070-044 78 16
Tid & plats för samling: 19.00, Norreportskolan

23/3 (Torsdag) Himlen är som vackrast med lagom mycket moln – Nils Holmqvist, meteorologen på SVT
Hör Nils berätta om boken ”Himlen är vackrast med lagom mycket moln” – en pedagogisk, poetisk och humoristisk berättelse om allas favoritsamtalsämne nummer ett. Låt oss inte stanna vid att förstå, låt oss också uppskatta vädret, himlen och molnens ständigt föränderliga skönhet.
Föranmälan: biblioteket@tomelilla.se
Tid & plats för samling: 18.45, Tomelilla kulturhus
Ansvarig: Tomelilla kulturhus i samarbete med Naturskyddsföreningen.

1/4 (Lördag) Klädbytardag
Klädbytardagarna går ut på att skaffa ny garderob! Metoden är enkel: Ta med max 5 fina plagg (ej skor, accessoarer) och byt till dig lika många nya. Vi saknar för närvarande närmare uppgifter om detta evenemang. Mer information kommer att presenteras på föreningens hemsida och facebook-sida: ystad.naturskyddsforeningen.se/ respektive facebook.com/snfystad1. Det kommer även att finnas affischer och annons i Ystads Allehanda.
Ansvarig: Detta utgör ett samarrangemang med Naturskolan, kommunen och Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen m fl. Frågor om arrangemanget kan besvaras av Lena Holmkvist, lena.holmquist@hotmail.com, 073-806 45 84

8 & 9 april (Lördag & Söndag) Ejderns dag i Kåseberga
I början på april kulminerar sjöfågelsträcket i Kåseberga. Det är ett mäktigt skådespel att se tiotusentals ejdrar tillsammans med andra dykänder, simänder, doppingar, skarvar, gäss, vadare, måsar, trutar, tärnor, svanar, labbar, alkor och hägrar. Passerande fåglar kommer att visas på tv-skärmar, i mediaglasögon och i vanliga tubkikare. Rörliga bilder och en serie med just tagna foton (ett team jobbar i fält) kommer att kommenteras och analyseras av duktiga fågelskådare. Vi hoppas kunna ge många människor möjligheter att se det som vanligen enbart kunniga och erfarna fågelskådarna ser. Vi kommer också att genomföra föredrag som handlar om hur populationsutvecklingen ser ut för de arter som passerar och vad som påverkar förändringar. Ytterligare ett tema kommer att vara: närlandskapets natur och då särskilt betydelsen av att bibehålla och återskapa våtmarker, översilningsängar och meandrande åar. Detta är första året som Ejderns dag genomförs och det är tänkt som ett årligen återkommande evenemang.
Tid & plats för samling: Evenemanget genomförs 07.00-16.00 respektive dag. Platsen är Kåseberga hamn. Närmare information kommer att finnas på plats.
Att tänka på: Ta med varma kläder, kikare och tubkikare. Information om evenemanget kommer att uppdateras fortlöpande: https://ystad.naturskyddsforeningen.se/ respektive www.facebook.com/snfystad1/
Ansvarig: Sindre Magnusson och arbetsgrupp som jobbar specifikt med Ejderns dag. Kontakt: zindres@live.se, 070-214 43 67

23/4 (Söndag) Vandring – Mossabäcken, Tyge å & Rökillebäcken (även Hagestads mosse)
Vi fullföljer föreningens tradition att utforska naturen längs med åarna i kommunen och denna gång har turen kommit till det sydöstra hörnet. Fokus på fåglar och botanik. Simon Lundin är exkursionsledare.
Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Kängor/stövlar är lämpligt. Kikare, lupp, flora, fågelbok och fika är bra att ha med.
Ansvarig: Margareta Nörregård, hage44@swipnet.se, 0411-52 61 30

30/4 (Söndag) Öja mosse & Sandskogen
Bert Rydhagen leder exkursion till Öja mosse och Sandskogen. Det blir blommor och fåglar. Vi kommer att ta upp naturvårdsfrågor och områdets historik. Hur påverkas områdena av Ystads expansion? Hur sköts naturreservatet i Sandskogen?
Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Ta med kikare, lupp, flora och fika
Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0706-599 672

6/5 (Lördag) Kristianstads vattenrike – fåglar
Vi besöker de bästa fågellokalerna i Vattenriket: Håslös ängar, Äspet, Hercules dammar, Pulken med Egeside träsk och Linnerundan. Artbestämning i samarbete J Har vi tur ser vi den alltmer akut utrotningshotade rödspoven!
Tid & plats för samling: 07.00, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Ta med kikare, tubkikare, fågelbok, stövlar/kängor och en hel del fika!
Ansvarig: Lisbeth Borgström, lisbeth.borgstrom@telia.com, 0730-455 212
Föranmälan för er som ej har bil!

14/5 (Söndag) Ingelstorps mosse
Vi lyssnar efter grodor och fåglar, får koll på vilka blommor som blommar samt uppdaterar oss om läget vad gäller länsstyrelsens skötsel av naturreservatet.
Tid & plats för samling: 17.00, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Ta med stövlar/kängor, kikare, lupp och bestämningslitteratur.
Ansvarig: Margareta Nörregård, hage44@swipnet.se, 0411-52 61 30

28/5 (Söndag) Fladdermöss och musslor i Fyledalen
Detta kan bli något alldeles extra. Fyledalen är förstås extremt vacker så här års. Vi kommer därtill att rikta blickarna mot särskilt exklusiva aspekter: målarmusslor och fladdermöss. Den tjockskaliga målarmusslan har återinplanterats i Fyledalen på samma gång som ån förlängts med 700 meter – återskapad meandring. Detta har skett med hjälp av bidrag från EU och Naturvårdsverket, 2012-2015. Vi hoppas få med oss fd projektledaren Ivan Olsson ut i fält, så att vi får höra hela berättelsen. Målarmusslan är kräsen vad gäller livsmiljön. Vad vi hört så här långt har återintroduktionen lyckats. Denna är den mest hotade europeiska sötvattenmusslan. Fyledalen är Sverige bästa fladdermuslokal – 17 av totalt 19 i Sverige observerade arter. Här finns livskraftiga populationer av de utrotningshotade arterna barbastell och fransfladdermus. Bästa fladdermuslokalen kräver en särskilt bra exkursionsledare, inklusive detektor, och det blir glasblåsaren Espen Jensen från Höör.
Tid & plats för samling: 17.30, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Ta med fika!
Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 070-044 78 16

3/6 (Lördag) Oxhagen & Ållskog – Ystads senaste Naturreservat
Efter en 35 år lång process har så äntligen Oxhagen naturreservat blivit verklighet. Beskedet kom så sent som i december 2016, då regeringen avslog ett överklagande till regeringen. Oxhagen/Ållskog är beläget cirka 11 km norr om Ystad och arealen uppgår till 176,3 hektar. Här finns mycket artrika torra hedar, kalkfuktängar, ädellövskog, lövsumpskog och vattenmiljöer. Tillsammans med de angränsande naturreservaten Skoghejdan och Svartskylle uppgår den sammanhängande naturbetesmarken till över 5,5 kvadratkilometer, varav cirka 3,2 ligger inom Ållskog. Hela området utgör en fullständigt unik rest av de förr vidsträckta utmarksbeten som fanns i Baldringe socken. Trakten var bebodd redan på bronsåldern vilket gamla hägnader och ryggade åkrar vittnar om. Den biologiska mångfalden är exceptionellt hög och det finns åtskilliga rödlistade arter i området. Det gäller särskilt kärlväxter, svampar, grodor, fjärilar, skalbaggar och fåglar. Paul Axelsson & Bert Rydhagen guidar oss i området. För den som vill veta mer om området rekommenderas läsning av årets Ystads Natur!
Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Ta med fika, lupp och kikare
Ansvarig: Bengt Celander, bengtcelander@hotmail.com, 0709-299 588

11/6 (Söndag) Fjärilar i Sandhammaren
Vilka fjärilar kan vi hitta i Sandhammarens naturreservat? Mångfalden är stor. Kanske ser vi fler fjärilar i år än under fjorårets exkursion? I år följer vi fjärilsforskaren Lars Pettersson i spåren. Förutom att forska om fjärilar vid Lunds universitet, så samordnar han fjärilsövervakningen. Han kommer att berätta om de olika fjärilarna som vi ser och även ge tips på hur man kan locka fjärilar till sig.
Tid- och plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen. Sandhammarens parkering kl 9.30.
Att tänka på: Ta med fika, håv och burk.
Ansvarig: Kerstin Svensson, kerstinharriet@gmail.com

18/6 (Söndag) De vilda blommornas dag – Kabusa
Kabusa är en perfekt lokal att besöka på De vilda blommornas dag. Blandningen av sanddyner (permanenta och vandrande), betesmarker (torra och blöta, kalkgynnad flora) och strandvallar ger många arter. Inom ramen för ett EU-finansierat LIFE-projekt har aktiva åtgärder genomförts för att åstadkomma öppen sandmark och för att bekämpa vresros. Exempel på arter som vi sannolikt kommer att kunna se är marviol, spjutmålla, strandmålla, saltarv, sandrör, strandvial, borsttåtel, fältmalört, gul fetknopp, kärringtand, trift, axveronika, fältvädd, jordtistel, jungfrulin, kärringtand, rödkämpe, sommarfibbla, spåtistel och vildlin. De sällsynta arter martorn, backsilja och sandtimotej kan vi hitta. Detta är 4e året i rad som vi besöker och noterar floran på Kabusafältet. Exkursionen sker i samverkan med Naturskyddsföreningen i Tomelilla.
Tid- och plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Ta med flora, lupp och fika
Ansvarig: Lisbeth Borgström, lisbeth.borgstrom@telia.com, 0730-455 212

Datum: 9/7 (Söndag) Hörjelgården
Hörjelgården med omgivande marker – som ägs av länsförbundet – är en rest av det gamla kulturlandskapet. Ambitionen är att sköta en bit mark på sätt som minner oss om 1700-talet. Det handlar om slåtterängar, små åkertegar och betad utmark. En viktig del av stiftelsen Hörjelgårdens arbete handlar om praktisk naturvård i form av skötsel och återskapande av värdefulla biotoper. Markvården syftar till att dels behålla de naturvärden som finns, dels öka utrymmet för trängda arter som är beroende av traditionell hävd. Stiftelsens ordförande, Bengt Nihlgård, kommer att guida oss på plats.
Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen, 09.30 på Hörjelgården.
Att tänka på: Ta med fika, kikare och lupp
Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0706-599 672

13/8 (Söndag) Vad för liv finns på havets botten – båtutflykt med Patrik P-dyk
Vi kommer att använda bottenskrapa för att undersöka vad det finns för liv på havets botten – utanför Ystad. Vilka organismer döljer sig i ålgräsängarna? Finns det botten som är död? Vet du hur en havsborstmask ser ut? Vad är ett spökgarn? Vart ligger det gamla skeppsvrak? Det kommer att finnas marinbiologisk kompetens med på turen. Turen tar upp till 4 timmar.
Tid & plats för samling: Tur 1: Vi träffas 09.00, Vårdcentralen Nova – kliniken/Vårdcentral (Spanienfararegatan). Sedan går vi till båten. Om det finns tillräckligt stort intresse blir det en tur 2 med samling 13.30 på samma plats.
Att tänka på: Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag är 8 augusti. Det kostar 200 kr per person att delta.
Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 070-044 78 16

20/8 (Söndag) Studiecirkel om våtmarker (träff 1) – vi undersöker livet i en damm
Under 2017 startar sannolikt projektet ”Österlens sköna vattendrag”. Det syftar till att förbättra och förstärka arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv i vattenförekomsterna inom vattenrådens avrinningsområde. Projektet utgör ett samarbete mellan kommuner och föreningar i sydöstra Skåne – Naturskyddsföreningen i Ystad inkluderat. Vi startar därför en studiecirkel om vattnets betydelse för jordbrukslandskapet – med fokus på våtmarker. Med mer kunskap blir vi bättre på att föra dialog med dem som har möjlighet att återskapa de ekologiskt värdefulla våtmarkerna. Vi kommer att hålla på mellan 2-3 timmar per gång. Första träffen: introduktion om vad våtmarker är för något (olika typer) och exkursion till närliggande dammar för att se vilka djur och växter vi träffar på. Håvar, luppar och mikroskop kommer att finas på plats. Sindre Magnusson är studiecirkelledare.
Tid & plats för samling: 12.00, KFUM-huset, Regementet
Att tänka på: Ta med stövlar (men bara denna gång). Det är bra om du anmäler ditt intresse för studiecirkeln senast den 18/8. Anmälan sker per mail: zindres@live,se Inför varje möte skickas några artiklar/texter ut. Cirkelträffarna ger mer om du hinner läsa på innan.
Ansvarig: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-214 43 67

6/9 (Onsdag) Studiecirkel om våtmarker (träff 2) – tillståndet i åarna och våtmarkernas miljönytta
Vi går igenom utskickade artiklar och lär oss om vad som är definitionen på god vattenkvalitet i en å och hur situationen är i de vattendrag som rinner genom Ystad. Vi lär om varför våtmarker motverkar övergödning och läckage av näringsämnen ut i Östersjön.
Tid & plats för samling: 18.30, KFUM-huset, Regementet
Att tänka på: Det är bra om du läser utskickat material innan mötet
Ansvarig: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-214 43 67

16/9 (Lördag) Hjortbröl i Fyledalen
Vi fullföljer traditionen att lyssna på kronhjortarnas karakteristiska bröl i kvällningen. Denna gång kommer Carl Piper att delta och berätta om sitt perspektiv på kronhjorten. Visste ni att det i mitten på 1800-talet endast fanns ca 100 kronhjortar kvar i Sverige (nominatrasen). Utbredningsområdet begränsade sig då till centrala Sydskåne med centrum på de Piperska godsen Högestad–Baldringe och Krageholm samt Sövdeborg. Att inte kronviltet helt försvann från vår svenska fauna vid denna tidpunkt får tillskrivas det skydd som då gavs på dessa godsmarker. Idag är stammen säkrad om man ser till populationens storlek.
Tid & plats för samling: 19.30, Ystads Stadsbibliotek/parkeringen kl. 19.45 Brandstationen i Högestad.
Att tänka på: Ta med fika och varma kläder
Ansvarig: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-214 43 67

24/9 (Söndag) Lär dig mer om svampar – i Röddinge
Jan Friheden kommer att föreläsa och leda exkursionen. Jan är en mycket kunnig mykolog och det inkluderar kunskap om svamparna även i ett bredare perspektiv än bara artbestämning. Vilka svampar vågar du äta och inte äta – Jan vet definitivt svaret!
Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Ta med fika och svampkorg
Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0706-599 672

1/10 (Söndag) Spana efter flyttfåglar vid Sandhammaren
Är vindarna gynnsamma (påland) så lär det vara bra fart på sträcket av både sjöfågel och även tättingar. Mängder av änder, gäss, måsfåglar, lommar och doppingar drar förbi vid den här tiden på året. Sindre Magnusson leder exkursionen och guidar till artbestämning men vi utgår ifrån att det även kommer att delta en hel del fågelkunnigt folk på exkursionen, så artbestämningen sker i samverkan.
Tid & plats för samling: 08.00, Ystads bibliotek/parkeringen, 08.30, Sandhammaren/parkeringen.
Att tänka på: Ta med kikare och fika
Ansvarig: Lisbeth Borgström, lisbeth.borgstrom@telia.com, 0730-455 212

11/10 (Onsdag) Studiecirkel om våtmarker (träff nr 3) – våtmarkshistorik & nutid
Vi studerar äldre och aktuella kartor, i datorn och på papper. Målet är att bilda oss en uppfattning om hur mycket våtmarker det har funnits i landskapet i perspektivet 1600-1900-talet. Vi jämför därefter med situationen idag.
Tid & plats för samling: 18.30, KFUM-huset, Regementet
Att tänka på: Det är bra om du läser utskickat material innan mötet
Ansvarig: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-214 43 67

22/11 (Onsdag) Studiecirkel om våtmarker (träff nr 4) – vilka områden kan vara lämpliga och möjliga för återskapande av våtmarker (träff 4)
Vi bjuder in personer som jobbar aktivt med att återskapa våtmarker och för en diskussion med kartor och lokalkännedom som utgångspunkt.
Tid & plats för samling: 18.30, KFUM-huset, Regementet
Att tänka på: Läs utskickat material och fundera över lämpliga områden där våtmarker kan återskapas
Ansvarig: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-214 43 67

5/12 (Tisdag) Årets bilder
I samarrangemang, med Tomelilla Naturskyddsförening, genomförs årligen ”Årets bilder”. Det innebär att alla medlemmar kan ta med sig ett urval av foton som tagits under året. Du visar och kommenterar dina bilder inför publiken. Förslagsvis 10-15 minuter per person. Anmäl intresse för att visa bilder – innan.
Maila eller ring: Göran Gustavsson: goran@allevad.com, 0411-55 21 66, 0709 – 67 60 60
Tid & plats för samling: 18.30, Ystads bibliotek/parkeringen, 19.00, Tomelilla Folkhögskola
Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0706-599 672

6/12 (Onsdag) Kan nya arter hota Skånes natur – vad är invasiva arter?
I och med att det finns allt fler människor och alltmer omfattande infrastruktur så sprids djur och växter på ett nytt och mer omfattande sätt. Ekosystem som normalt har liten eller ingen kontakt med långväga/främmande arter får nu regelbunden exponering via krukväxter, planteringar, djur som smiter ur fångenskap, ballastvatten i fartyg etc etc. Exempel på aktuella sk invasiva i Skåne är mårdhund, vresros, sjögull och jättebalsamin. Invasiva arter är ej önskade arter som snabbt får stor spridning. De är icke önskade eftersom de riskerar att utrota den biologiska mångfald som är typiskt för just Skånes natur. Länsstyrelsen har tagit fram en rapport (2016) som heter: Invasiva arter i Skåne i urval. Medförfattare är Nils Carlsson på länsstyrelsen i Skåne och det är han som kommer håller i kvällens föredrag.
Tid & plats för samling: 19.00, Studiefrämjandet
Att tänka på: Länsstyrelsens rapport om invasiva arter finns här: http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2016/invasiva_arter.pdf
Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 070-044 78 16

13/12 (Onsdag) Studiecirkel om våtmarker (träff nr 5) – vad kan vi som förening göra för att återskapa våtmarker?
Detta är sista träffen med studiecirkeln. Vi diskuterar hur föreningen kan verka för att fler våtmarker ska kunna återskapas samt om hur befintliga våtmarkers skötsel ska kunna påverkas. Vi försöker besvara frågor såsom: hur hittar vi intresserade markägare, vad kan Ystads kommun och länsstyrelsen göra samt hur går det med Leader-projektet! Förhoppningsvis finns det nu någon som är anställd på projektet ”Österlens sköna vattendrag”. Den personen bjuder vi in!
Tid & plats för samling: 18.30, KFUM-huset, Regementet
Att tänka på: Läs utskickat material och fundera över vilka potentiellt intresserade lantbrukare/markägare du känner!
Ansvarig: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-214 43 67

 2018:

6/1 (Lördag) (2018) Trettondagslunken alias Örnlunken
Inled det nya året med vandring i vacker natur! Vi spanar efter örnar, andra rovfåglar och gäss längs med Sövdesjön/Navröd. Vi håller alla örnkoll och fixar artbestämningen i samverkan.
Tid & plats för samling: 09.00, Ystads stadsbibliotek/parkeringen
Att tänka på: varma kläder, kikare och fika
Ansvarig: Lisbeth Borgström, lisbeth.borgstrom@telia.com, 0730-455 212