Program 2018

Fågelklubbens program 2017-18

 

10/6 (Söndag) Oxhagen

Vi besöker Oxhagens naturreservat. Vid förra årets exkursion artbestämdes 150 kärlväxter. Vi kollar om dessa arter finnas kvar och förhoppningsvis hittar vi ännu fler – med din hjälp! Förutsättningarna är goda eftersom naturen är ovanligt variationsrik här, eller vad sägs om en mosaikartad kombination av torra hedar, kalkfuktängar, ädellövskog, lövsumpskog och vattenmiljöer. Här finns flera rödlistade arter och då inte bara kärlväxter utan också svampar, grodor, fjärilar, skalbaggar och fåglar. Vi kommer också att kolla upp hur det nya reservatet sköts av länsstyrelsen. Området kräver betande djur för att värdena ska bibehållas.

Tid & plats för samling: 0900, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på: fika, kikare och flora

Ansvariga: Lisbeth Borgström (0730-455 212, lisbeth.borgstrom@telia.com) & Kerstin Svensson (0708-69 11 11, kerstinharriet@gmail.com)

 

17/6 (Söndag) Backåkra

Backåkra är ju mest känt för att Dag Hammarskölds gård ligger där men det är också ett naturreservat (41 ha) och tillika ett Natura2000-område. Delar av området skyddades som ett naturminne så tidigt som 1958. Här finns bl a sandgräshedar och torrängar med den specifika flora som hör till denna betesgynnade biotop. Margareta Nörregård berättar om områdets historia och Sindre Magnusson vägleder till artbestämning av kärlväxter och fåglar.

Tid & plats för samling: 0900, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på: fika, lupp, kikare, flora

Ansvarig: Margareta Nörregård, 070-669 45 59, hage44@swipnet.se

 

7-12/8 (Tisdag-Söndag) Äventyr i naturen – för dig som är 9-14 år (Naturkollo)

Är du 9-14 år och intresserad av att uppleva och upptäcka vad som finns i naturen? Vi kommer att få koll på många fåglar, fladdermöss, grodor, trollsländor, fjärilar och blommor! Tillsammans genomför vi utmaningar och tävlingar. Vill du vara med? Då tycker jag att du ska anmäla dig till fem dagars sommarläger!

Naturskyddsföreningen Ystad kommer att samarbete med Naturskolan Österlen, belägen bara ett stenkast från Stenshuvuds nationalpark. Vi vänder oss i första hand till boende i Ystad men också i sydöstra Skåne: I mån av plats kommer vi att ta emot deltagare från övriga Sverige. Det finns totalt 24 platser. Föräldrar får komma på besök men ej sova över. Ansökning om deltagande skickas till: zindres@live.seEvenemanget kostar inget för den som deltar. Om du däremot anmäler dig och ej deltar kommer vi att ta ut en avgift på 500 kr. Satsningen har stöd från Sparbanken Syd, Region Skånes miljövårdsfond och Naturskyddsföreningen (riksföreningen).

Mer information och intresseanmälan

Ansvariga: Sindre Magnusson (070-2144367, zindres@live.se) och arbetsgrupp för Äventyr i naturen

 

12/8 (Söndag) Hunneröds mosse

Hunneröds mosse är ett naturreservat (2010) och tillika Natura2000-område. Här finns ett kärrområde i ett kuperat backlandskap med öppna betade partier i söder och igenvuxen sumpskog i norr. Floran i kärret innehåller både rikkärrs- och fattigkärrsarter. På sluttningarna i väster finns en rik torrängsflora. På uppdrag av Länsstyrelsen i Malmöhus Län och Jordbruksverket bedriver Svedala Naturvårdsförening sedan år 1988 årlig slåtter och röjning för biologisk mångfald. Den röjda arealen har en yta av 1.5 ha. Exempel på intressanta arter som observerats i området är: praktnejlika, majnycklar, myggblomster, klockgentiana och inte minst alkonblåvinge. Inom naturreservatet ligger även Frisbjär, ett område med ädellövskog och lövsumpskog.

Tid & plats för samling: 09.00, parkeringen vid biblioteket i Ystad.

Att tänka på: fika, lupp och flora

Ansvariga: Lisbeth Borgström (lisbeth.borgström@telia.com, 0730-455 212) & Kerstin Svensson (kerstinharriet@gmail.com, 0708-69 11 11)

 

18/8 (Lördag) Finns naturen & klimatet med i valrörelsen?

Val till riksdag, region och kommun står för dörren. De politiska partierna tävlar om väljarnas gunst. Naturskyddsföreningen vill föra in lokala frågor i valrörelsen som direkt har med naturen och klimatet att göra. Föreningen kommer att ställa några viktiga frågor till de politiska partierna i Ystad – under våren. Resultatet av denna undersökning redovisas denna dag. De närmare formerna för detta återkommer vi till. Håll utkik på vår hemsida (https://ystad.naturskyddsforeningen.se/) och på Facebook: https://www.facebook.com/snfystad1/

Ansvariga: styrelsen för Naturskyddsföreningen Ystad

 

19/8 (Söndag) Nattfjärilar

Om det är uppehåll och varmt i luften är det ett bra läge för att studera nattfjärilar (svärmare, spinnare, nattfly mm). Vi åker till lämplig plats i Sandskogen – Nybrostrand. Vi måste komma åt el till insektlamporna och bra plats att fälla upp lakan. Det mörknar vid 20.30 och lamporna är igång fram till midnatt. Det är alltid en chanstagning när det kommer till nattfjärilar men det är sällan man kammar noll. Det kommer ej att vara tillåtet att samla in fjärilar.

Tid & plats för samling: 1930, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på: det kan bli kallt när det mörknar, det är kul att fotografera nattfjärilar, ta med fika

Ansvariga: Sindre Magnusson (zindres@live.se, 070-2144367) och Johan Niss leder exkursionen

 

26/8 (Söndag) Trollsländor i Sövdesjön – med Linda Birkedal

Linda Birkedal, ordförande i länsförbundet, är duktig på trollsländor och kommer att leda exkursionen till Sövdesjön. Som ett resultat av en omfattande inventering i Skåne 2009-2014 (33 607 rapporter) hittades totalt 55 arter var av tre var nya för Skåne: klarblå mosaikslända, mindre kejsartrollslända och brun kejsartrollslända. De tio arter som rapporterades från flest rutor var sjöflickslända, blodröd ängstrollslända, pudrad smaragdflickslända, brun mosaikslända, fyrfläckad trollslända, ljus lyrflickslända, mörk lyrflickslända, blågrön mosaikslända, tegelröd ängstrollslända och större kustflickslända.

Tid & plats för samling: kl 09.00, parkeringen vid Ystads bibliotek.

Att tänka på: ta med kikare, kamera och om möjligt håv samt lupp. Fika behövs.

Ansvarig: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-2144367

 

2/9 (Söndag) Falsterbo Bird Show

Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus. Ett av de största fågelevenemangen i Sverige. Syftet är att öka allmänhetens intresse för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet samt generera ett överskott till fågelskydd och naturvård. I årets upplaga av mässan har barn- och familjeaktiviteter en framskjuten plats tillsammans med en mängd naturupplevelser för alla. För den som vill testa olika kikare och kameror är detta ett bra tillfälle. Det finns också gott om mycket duktiga ornitologer på plats – ingen rovfågel flyger obemärkt förbi. Hela FågelskådarSverige brukar finna på plats.

Tid & plats för samling: 09.00, parkeringen, Ystads bibliotek, alternativt 10.00 vid Naturum Falsterbo.

Att tänka på: kikare! Det finns möjlighet att köpa fika inne på mässområdet.

Ansvariga: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 0700-447816

 

12/9 (Onsdag) Hjortbröl

Ingemar Jönsson, ordförande i Tomelilla Naturskyddsförening, är vår guide på denna årligen återkommande kvällsutflykt. Vi samlas vid brandstationen i Högestad varefter vi åker till plats där vi vet att kronhjortarna håller till. Sannolikt blir det Baldringe kyrka. I slutet på 1800-talet fanns det bara ca 100 kronhjortar i Skåne (nominatrasen) men idag uppskattas den skånska populationen till minst 3000 individer. Att lyssna på kronhjortarna i septemberskymningen är en närmast magisk upplevelse. Läs mer om kronhjortarna i Skåne på: https://skane.naturskyddsforeningen.se/kronhjort/

Tid & plats för samling: 19.45, Högestads Brandstation

Att tänka på: inte prata för högt och hålla ihop gänget

Ansvariga: Bengt Celander, bengtcelander@hotmail.com, 0411-17439

 

23/9 (Söndag) Svampar i Snogeholm

Vi upprepar den mycket populära svampexkursionen från i fjol, med experten Jan Friheden! Ätliga, kanske ätliga, giftiga, vanliga, ovanliga, typiska, otypiska… räkna med att Jan Friheden kan ge ett bra svar på alla dina svampfrågor J Den exakta lokalen i Snogeholm bestäms när det närmar sig.

Tid & plats för samling: 09.00, parkeringen vid biblioteket i Ystad

Att tänka på: fika och svampkorg

Ansvarig: Katarina Carlsson, 0733-407480, katarina.e.carlsson@gmail.com

 

7/10 (Söndag) Fåglar på sträck söderut – i Sandhammaren

Exkursionsledaren Gert Ljungqvist är en riktigt bra ornitolog med särskilt stor erfarenhet av att skåda fågel på just Sandhammaren. Vi spanar i första hand efter sjöfågel såsom änder, gäss, måsar, trutar, lommar och doppingar. Vid förra årets exkursion hade vi turen att även pricka in ett intensivt sträck av rovfågelsträck och tättingar! Vi upprepar givetvis det.

Tid & plats för samling: 08.00, parkeringen vid Ystads bibliotek alternativt 08.30 vid Sandhammaren.

Att tänka på: fika, något att sitta på, kikare.

Ansvariga: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-2144367

 

11/11 (Söndag) Måkläppen

Måkläppen är en låg sandig halvö som sticker ut från Falsterbonäset. Att vandra ut på Måkläppen är definitivt en upplevelse men också en strapats, särskilt om det blåser kallt. Vandringen tar upp till 5 timmar. Sträckan är 12 km. Naturreservat bildades 1971, men redan 1902 (!) var området föremål för fridlysning. Måkläppen ändrar hela tiden utseende då sand byggs på och tas bort av havsströmmar, vind, stormvågor och högvatten. Vi har god chans att se knubb- och gråsäl liksom kvardröjande vadarfåglar. Kanske ser vi de första vinterhämplingarna, snösparvarna och berglärkorna. Ofta hittar man intressanta strandfynd, t ex rester av träfartyg, marina evertebrater och bärnsten. Det är bara mellan 1 nov-31 jan som det är tillåtet att vandra ut.

Tid & plats för samling: 08.00, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på: Det kan krävas mycket varma kläder och extra mycket fika. Tänk på att det är en promenad som är längre jämfört med hur det brukar vara på våra exkursioner.

Ansvariga: Sindre Magnusson (070-2144367, zindres@live.se). Falsterbonäsets Naturvårdsföreningen kommer att informeras om vår exkursion och förhoppningsvis möter de upp.

 

14/11 (Onsdag) Hur ser det ut under havsytan – söder om Ystad & sydkusten ?

Patrik Juhlin eller i folkmun Patrik Pdyk är kanske mest känd för sitt arbete mot sk spökgarn. Patrik är en mycket aktiv dykare och är sannolikt en av de som har bäst koll på hur det ser ut under havsytan söder om södra Skåne. Patrik kommer att visa foto och film från sina dykningar. Det kommer att handla om spökgarn, miljötillståndet för bottenmiljön (övergödning, syrebrist) och konsekvenserna av bottentrålning.

Tid & plats för samling: 1900, Studiefrämjandet, Lilla Västergatan 30b

Ansvariga: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 0700-447816

 

4/12 (Tisdag) Årets bilder

I samarrangemang med Tomelilla Naturskyddsförening genomförs årligen ”Årets bilder”. Det innebär att alla medlemmar kan ta med sig ett urval av foton som tagits under året. Du kan då visa och kommentera dina bilder inför publiken. Förslagsvis 10-15 minuter per person. Anmäl intresse för att visa bilder innan (se under ansvarig, nedan). Förra året dök det upp ca 30 personer.

Tid & plats för samling: vi samlas 18.30 på parkeringen, Ystads bibliotek. Mötet börjar 1900 på Tomelilla Folkhögskola.

Ansvarig: Göran Gustavsson, goran@allevad.com, 0411-55 21 66, 0709-67 60 60.

 

6/1 2019 (Söndag) Örnlunken

Inled året med den populära Örnlunken! Vi vandrar i längs Sövdesjön (Navröd) och spanar efter rovfåglar och gäss. Både kungs- och havsörn brukar dyka upp.

Tid & plats för samling: 0900 vid parkeringen, Ystads bibliotek

Att tänka på: varma kläder, fika och kikare

Ansvarig: Lisbeth Borgström, lisbeth.borgström@telia.com, 0730-455 212