”Österlens sköna vattendrag” – ett LEADER-projekt

Av: Kommunekolog Andrea Nowag

Österlens vattenråd och vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån vill förbättra och förstärka arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv i våra vattendrag. Genom ett treårigt LEADEr-projekt har nu vattenråden fått möjlighet att anställa en projektledare för ett sådant arbete.

Projektledaren ska skapa engagemang och sprida information om vattenmiljöernas status, deras värden och betydelse genom informationsmöten, vattendragsvandringar, platsbesök, workshops samt via hemsida och sociala medier. Projektledaren ska också marknadsföra pågående och avslutade projekt och inspirera markägare att genomföra åtgärder som minskar näringsämnes- belastningen och främjar biologisk mångfald och rekreationsintressen i och vid vattenmiljöer. Projektledaren ska även ta fram förslag på nansiering och arbetssätt samt utgöra ett stöd vid kontakten med myndigheter. Ett ertal ideella organisationer så som t ex LrF, naturskyddsföreningar och skevårdsföreningar kom- mer att medverka i projektet och projektledaren ska stödja deras aktiviteter. Projektledaren ska även genomföra eller underlätta för barn- och ungdomsaktiviteter knutna till vattenmiljöer för att öka kunskapen och skapa engagemang i denna målgrupp. Samarbete med Lunds universitet och Kristianstad högskola planeras.

Just nu väntar vattenråden på det slutliga beslutet från Jordbruksverket för att kunna påbörja arbetet