Välkommen!

Vad gör vi i Naturskyddsföreningen i Ystad?

Havet och backlandskapet är två naturtyper som skapar en bild av Ystads kommun. Andra är lövskogen, insjön, naturbetesmarken.

Vi stärker naturkänslan
Hur vill vi att människor ska vara rädda om vår natur om de inte vet vad som finns? NFY försöker fördjupa kunskapen om naturen och det fascinerande samspelet mellan olika organismer genom utflykter, exkursioner, där våra egna eller inbjudna experter delar med sig sina kunskaper.

Rådjur, dovhjort och kronhjort ses ofta och får hjärtat att klappa lite fortare.

Vi vill öka kunskapen om natur och miljö
Hela vår miljö är hotad, lokalt och globalt. Vi påverkar mark, luft och vatten på ett för mänskligheten förödande sätt. Vi vill påverka genom ökad kunskap – seminarier, studiecirklar – och direkt genom t.ex. butikskontroll.

IMG_7501b

Per Levenskog från Länsstyrelsen delar med sig av sina kunskaper om bl.a. lavfloran i Bergsjöholmsskogen.

40 års jubileet i Gamla rådhuset 013

Ett seminarium på temat Goda exempel fick bli NFY:s 40-årsfirande. Att se framåt och skapa en hållbar värld är målet – eller borde vara – för alla!

Vi vill påverka politiken
Även i vår lilla kommun fattas beslut som påverkar vår framtida miljö. Det kan handla om byggande och boende, trafik, och vi försöker hävda lösningar, som är långsiktigt hållbara.

militär

Att påverka myndigheter! Efter samråd med militärledningen genomförde militären en stor övning och tågade genom Sandskogen utan att lossa ett enda skott! Vanligtvis är det kommunens planering som kan leda till att vi lägger oss i och har andra förslag.

Vi arbetar praktiskt för biologisk mångfald
Utvecklingen mot allt mer storskaliga lösningar i jordbruk och skogsbruk går ut över den biologiska mångfalden. NFY har under åren bl.a. skapat våtmarker för grodor och fåglar. Vi har hävdat en betesäng, Skarviken, med en rik flora. Vi medverkar i vattenråd  för våra åar med ambitionen att skapa nya våtmarksmiljöer, som – förutom att de ökar den biologiska mångfalden – minskar övergödningen av havet och minskar risken för översvämningar.

Skarviken

I drygt 20 år har vi sett till att en strandäng i Skarviken haft betesdjur för att bevara en rik flora och hindra igenväxning.