Alla aktiviteter INSTÄLLDA tillsvidare!

Tips på smultronställen i Ystads kommun:

Sandhammaren och Hagestads Järar

Sandskogen träd och buskar (krysslista)

Dag Hammarskjölds park

Kabusa skjutfält

Köpingebroskogen

Utställningar på Klostret i Ystad:

Tema ekologi 25 april – 10 januari 2021
Det är nu 40 år sedan Franciskus av Assisi utnämndes till ekologins
skyddshelgon. Klostret i Ystad byggdes av Franciskus anhängare och
vetenskapen ekologi är kanske mer aktuell idag än någonsin. Därför
uppmärksammar vi under året detta 40-årsjubileum med utställningar och arrangemang på temat ekologi.

Sötvatten – en värld av liv 25 april – 30 augusti
Utställningen har tagits fram av Regionmuseet Kristianstad i samarbete med marinbiologen och naturfotografen Johan Hammar. Den bygger på fotograferat och filmat material av arter och miljöer både under och över vattenytan, från norra till södra Sverige. Genom magiska foton och filmer och därtill ett antal interaktiva stationer skapar utställningen en fascination för vilka fantastiska vattenmiljöer som finns i landet. Den ger lust till att lära mer, att själv gå ut och upptäcka och kanske till och med arbeta med vattenmiljöer i framtiden. Syftet med utställningen är att öka förståelsen och kunskapen om hur livsnödvändigt det är med orörda, levande och friska vatten – för både människor och djur.

Livets väv – Vad är ekologi? 6 juni – tillsvidare
Ekologi är läran om samspelet mellan organismer och deras miljö.
Detta samspel är som en stor väv som vi alla ingår i. Vi påverkar och påverkas av jord, vatten, luft och andra levande varelser. Tillsammans med konstnärer, Ystad kommuns ekolog, samt Marietorps naturskola
utforskar vi denna allomfattande och fantastiska Livets väv.

Program 2020 juni-december

 

Angående Miljööverdomstolens beslut

Naturskyddsföreningen i Ystad tycker om träd och gröna lungor – särskilt i Ystad. Därför är vi nöjda med Miljööverdomstolens beslut. Någon kanske invänder att några enstaka träd är smått och futtigt när naturen hotas över hela planeten. Å andra sidan kan symboler och juridiska klarlägganden av principiellt intresse indirekt spela en positiv roll i ett större perspektiv. Vi uppfattar att det centrala i domslutet är att: ”Undantagsbestämmelsen i 8 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. är inte tillämplig på träden. De står inte i omedelbar anslutning till bebyggelse och det finns ingen risk för att de ska orsaka skada eller hindra den planerade bebyggelsen eller verksamheten där.”

Denna argumentation fördjupas enligt följande: ”Det har inte visats att det är tekniskt omöjligt att bygga hotellet utan att ta ned träden. Byggkran och byggbodar kan placeras på en så kallad portal för att undvika att utöka upplagsplatsen eller försena byggprocessen. Med beaktande av trädens värde och byggprojektets totala budget är den kostnad som träden kan orsaka byggprojektet skälig.” Vi är särskilt nöjda med att Mark- och miljööverdomstolen formulerar sin kompetens när det kommer till själva naturvärdena: ”…de lindar som kommunen vill ta ned är i vart fall 60 år. Det har inte framkommit något som talar för att alléns naturvärde skulle vara lägre än vad som kan förväntas med hänsyn till trädens ålder. Av utredningen framgår att det redan har tagits ned flera träd i samma allé. Att ta ned ytterligare träd kan mot den bakgrunden förväntas innebära en negativ inverkan på biotopens naturvärden.”

Naturskyddsföreningen i Ystad hoppas att stadsplanering i Ystads kommun såväl som annorstädes höjer ambitionsnivån när det kommer till omsorg om befintliga grönytor, parker, alléer osv. Det är av betydelse för vår livskvalitet, det har betydelse för djur och växters möjligheter att överleva. Träd växter långsamt. Varje träd bidrar till produktion av syre. Varje träd bidrar till att binda kol och utgör därmed en resurs i kampen mot den globala uppvärmningen. Stadsplaneringen behöver både bevara de gröna värden som finns kvar och på samma gång planera för mer stadsnära parker och naturområden. Att göra så är en investering för framtiden och för framtidens innevånare i Ystad.

Fd ordförande Sindre Magnusson
Naturskyddsföreningen Ystad

Svea HR M 370-19 Dom 2019-12-04