Hjortbröl

Onsdag 9 september
Under ledning av Ingmar Jönsson lyssnar vi på kronhjort. Samling parkeringen vid Ystads bibliotek kl 20.15 eller 20.30 vid brandstationen i Högestad. Avslutas 22.00. Kontaktperson Bengt Celander 0709 299 588 och Bert Rydhagen 0706 599 672.

Program 2020 juni-december

____________________________________________

Föredrag på Klostret i Ystad:

Onsdag 9 september kl. 19.00
Gruvindustrins baksida – hur påverkar anrikningsdammar miljön och hur kan vi minimera risken för negativ inverkan?
I dagens samhälle är vi beroende av metaller i vårt dagliga liv och mer och mer mark tas i anspråk för gruvbrytning. Anrikningsdammar är en av industrins viktigaste infrastruktur och används för att lagra anrikningssand, en slaggprodukt, som innehåller höga halter av tungmetaller men även ibland kemikalier. Urlakning och erosion är ett stort problem som sprider tungmetallerna till den omgivande naturen. Emma Sandell Festin, nybliven skoglig doktor, har under sin doktorand forskat om hur inhemska trädslag i Zambia kan användas för att minska risken för spridning och kapsla in anrikningsdammarna med ett vegetationstäcke, något som kan komma att bli av intresse även i Sverige om brytning av vanadin blir av. Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
 Entré 80 kr.
 Plats: Klostret

Onsdag 23 september kl. 19.00
Invasiva främmande arter – ett globalt problem.
Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald, men de kan också skada jord- och skogsbruk, människor och djurs hälsa och kulturella värden. Nils Carlsson, expert på ämnet, berättar om hur detta problem snabbt växer i en allt mer globaliserad värld. Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
 Entré 80 kr.
 Plats: Klostret


Onsdag 30 september kl. 19.00
Vilka ekosystemtjänster finns i Ystads kommun?
Kommunekolog Andrea Nowag berättar om vilka ekosystemtjänster som finns i Ystads kommun, vilka som saknas eller behöver förstärkas och hur de samverkar. Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens olika ekosystem (livsmiljöer) levererar till oss människor. Vi är beroende av dessa tjänster för vår överlevnad. Primärproduktion ger oss livsmedel, växterna ger oss syre, luftrening och vattenrening, jordens mikroorganismer ger oss jordmånsbildning och i naturen får vi naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt.
 Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
 Entré 80 kr.
 Plats: Klostret
 
Onsdag 18 november kl. 19.00
Nationella genbanken bevarar trädgårdsväxter för framtiden.
I juni 2016 invigdes Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter. Genbanken innehåller en unik samling äldre trädgårdsväxter från hela landet. Den är placerad vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och är en fältgenbank där sorterna bevaras genom odling tillsammans med sin kulturhistoria. Föredrag av genbankskurator Karin Persson.
 Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86. 
Entré 80 kr
. Plats: Klostret

____________________________________________

Utställningar på Klostret i Ystad:

Tema ekologi 25 april – 10 januari 2021
Det är nu 40 år sedan Franciskus av Assisi utnämndes till ekologins
skyddshelgon. Klostret i Ystad byggdes av Franciskus anhängare och
vetenskapen ekologi är kanske mer aktuell idag än någonsin. Därför
uppmärksammar vi under året detta 40-årsjubileum med utställningar och arrangemang på temat ekologi.

Livets väv – Vad är ekologi? 6 juni – tillsvidare
Ekologi är läran om samspelet mellan organismer och deras miljö.
Detta samspel är som en stor väv som vi alla ingår i. Vi påverkar och påverkas av jord, vatten, luft och andra levande varelser. Tillsammans med konstnärer, Ystad kommuns ekolog, samt Marietorps naturskola
utforskar vi denna allomfattande och fantastiska Livets väv.

____________________________________________

Sydöstra Skånes fågelklubb Stenknäckens program 2020-2021

 

Angående Miljööverdomstolens beslut

Naturskyddsföreningen i Ystad tycker om träd och gröna lungor – särskilt i Ystad. Därför är vi nöjda med Miljööverdomstolens beslut. Någon kanske invänder att några enstaka träd är smått och futtigt när naturen hotas över hela planeten. Å andra sidan kan symboler och juridiska klarlägganden av principiellt intresse indirekt spela en positiv roll i ett större perspektiv. Vi uppfattar att det centrala i domslutet är att: ”Undantagsbestämmelsen i 8 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. är inte tillämplig på träden. De står inte i omedelbar anslutning till bebyggelse och det finns ingen risk för att de ska orsaka skada eller hindra den planerade bebyggelsen eller verksamheten där.”

Denna argumentation fördjupas enligt följande: ”Det har inte visats att det är tekniskt omöjligt att bygga hotellet utan att ta ned träden. Byggkran och byggbodar kan placeras på en så kallad portal för att undvika att utöka upplagsplatsen eller försena byggprocessen. Med beaktande av trädens värde och byggprojektets totala budget är den kostnad som träden kan orsaka byggprojektet skälig.” Vi är särskilt nöjda med att Mark- och miljööverdomstolen formulerar sin kompetens när det kommer till själva naturvärdena: ”…de lindar som kommunen vill ta ned är i vart fall 60 år. Det har inte framkommit något som talar för att alléns naturvärde skulle vara lägre än vad som kan förväntas med hänsyn till trädens ålder. Av utredningen framgår att det redan har tagits ned flera träd i samma allé. Att ta ned ytterligare träd kan mot den bakgrunden förväntas innebära en negativ inverkan på biotopens naturvärden.”

Naturskyddsföreningen i Ystad hoppas att stadsplanering i Ystads kommun såväl som annorstädes höjer ambitionsnivån när det kommer till omsorg om befintliga grönytor, parker, alléer osv. Det är av betydelse för vår livskvalitet, det har betydelse för djur och växters möjligheter att överleva. Träd växter långsamt. Varje träd bidrar till produktion av syre. Varje träd bidrar till att binda kol och utgör därmed en resurs i kampen mot den globala uppvärmningen. Stadsplaneringen behöver både bevara de gröna värden som finns kvar och på samma gång planera för mer stadsnära parker och naturområden. Att göra så är en investering för framtiden och för framtidens innevånare i Ystad.

Fd ordförande Sindre Magnusson
Naturskyddsföreningen Ystad

Svea HR M 370-19 Dom 2019-12-04