Inventering av Nybrofältet

Den 12 juli inventerades växter och insekter på Nybrofältet mellan Köpingebros naturreservat och Ystad Golfklubb (fältet söder om Nybroån).

Amelie och Moa håvar insekter. Maj och Anna artbestämmer.

Nea på väg med en insekt fångad i burk.

Nedan ett axplock av allt liv på ängen. Det mest spektakulära fyndet vi gjorde var Svartfläckig blåvinge, som omfattas av EU:s habitatdirektiv bilaga 4 och är fridlyst. Den är bedömd som NT, nära hotad, i rödlistan men var tidigare VU, sårbar. Den alltså på tillbakagång. Ett annan ovanlig art var Hedpärlemorfjäril, som likt föregående art är klassad som NT efter att tidigare varit VU. Hela listan över insekter som hittades finns efter bilderna.

De mest intressanta växterna som finns på Nybrofältet är dvärgserradella, sandlusern, backsilja, backtimjan. De är rödlistade. Dessutom knölsmörblomma, ljung och backnejlika, jungfrulin, axveronika m.fl.

Ängsmetallvinge

Luktgräsfjäril

Bredbrämad bastardsvärmare

Jord- eller trädgårdshumla

Grön vårtbitare

Svartfläckig blåvinge

Tistelfjäril

Tosteblåvinge

Backtimjan

Slåttergräsfjäril

Mindre guldvinge

Backnejlika

Knölsmörblomma

Dvärgserradella

 

Fjärilar

Slåttergräsfjäril
Luktgräsfjäril
Kamgräsfjäril
Mindre guldvinge
Rovfjäril
Mindre tåtelsmygare
Svartfläckig blåvinge
Nässelfjäril
Minder guldvinge
Rovfjäril
Hedpärlemorfjäril

Bastardsvärmare

Ängsmetallvinge
Bredbrämad bastardsvärmare

Humlor

Åkersnylthumla
Jordsnylthumla
Sydsnylthumla
Åkerhumla
Trädårdshumla
Haghumla
Mörk jordhumla
Gräshumla

Vårtbitare

Grön vårtbitare

Angående Miljööverdomstolens beslut

Naturskyddsföreningen i Ystad tycker om träd och gröna lungor – särskilt i Ystad. Därför är vi nöjda med Miljööverdomstolens beslut. Någon kanske invänder att några enstaka träd är smått och futtigt när naturen hotas över hela planeten. Å andra sidan kan symboler och juridiska klarlägganden av principiellt intresse indirekt spela en positiv roll i ett större perspektiv. Vi uppfattar att det centrala i domslutet är att: ”Undantagsbestämmelsen i 8 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. är inte tillämplig på träden. De står inte i omedelbar anslutning till bebyggelse och det finns ingen risk för att de ska orsaka skada eller hindra den planerade bebyggelsen eller verksamheten där.”

Denna argumentation fördjupas enligt följande: ”Det har inte visats att det är tekniskt omöjligt att bygga hotellet utan att ta ned träden. Byggkran och byggbodar kan placeras på en så kallad portal för att undvika att utöka upplagsplatsen eller försena byggprocessen. Med beaktande av trädens värde och byggprojektets totala budget är den kostnad som träden kan orsaka byggprojektet skälig.” Vi är särskilt nöjda med att Mark- och miljööverdomstolen formulerar sin kompetens när det kommer till själva naturvärdena: ”…de lindar som kommunen vill ta ned är i vart fall 60 år. Det har inte framkommit något som talar för att alléns naturvärde skulle vara lägre än vad som kan förväntas med hänsyn till trädens ålder. Av utredningen framgår att det redan har tagits ned flera träd i samma allé. Att ta ned ytterligare träd kan mot den bakgrunden förväntas innebära en negativ inverkan på biotopens naturvärden.”

Naturskyddsföreningen i Ystad hoppas att stadsplanering i Ystads kommun såväl som annorstädes höjer ambitionsnivån när det kommer till omsorg om befintliga grönytor, parker, alléer osv. Det är av betydelse för vår livskvalitet, det har betydelse för djur och växters möjligheter att överleva. Träd växter långsamt. Varje träd bidrar till produktion av syre. Varje träd bidrar till att binda kol och utgör därmed en resurs i kampen mot den globala uppvärmningen. Stadsplaneringen behöver både bevara de gröna värden som finns kvar och på samma gång planera för mer stadsnära parker och naturområden. Att göra så är en investering för framtiden och för framtidens innevånare i Ystad.

Fd ordförande Sindre Magnusson
Naturskyddsföreningen Ystad

Svea HR M 370-19 Dom 2019-12-04