Naturnatt på Stenshuvud mån 5 juni

Nattaktiva fjärilar, grodor m fl lockar! Samarrangemang med Österlens, Färs, Tomelillas, Ystads naturskyddsföreningar och Nationalparken. Start kl 21.30,  nattfjärilslamporna släcks kl 23.45. Samåkning från Ystads Stadsbibliotek kl 20.00. Kontakt: Simon Lundin 073 770 87 05.

Bergsjöholms naturreservat 1 april

15 nyfikna deltagare guidades av Staffan Nilsson från LBF. Han visade och berättade om ca 20 mossor under vandringen på ett mycket uppskattat och intresseväckande sätt. Allt avslutades med fika i vårsolen. På Artportalen rapporterade Staffan 42 mossarter. / Kerstin Svensson

 

Program 2023

Det känns extra viktigt i tider som dessa att påminna om naturens läkande förmåga. Upplevelser och inspiration i naturen ger oss kraft att tackla vardagen. Vi hoppas att vårt program lockar till naturupplevelser i Ystad kommuns varierande natur. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är grunden för människors levnadsvillkor. Vi informerar och påverkar. Vi värnar naturen med alla dess invånare. Styrelsen önskar alla intresserade välkomna till våra programpunkter!

Klicka här för att läsa programblad för 2023

Svamputflykt Gydarp

Svampexperten Anders Dahl berättade om olika svampar, vilka som var ätliga och hur de kunde kännas igen. Vi fick lära oss att riskor blöder, brunsoppen (på bild) blir blå undertill när man trycker på den, vitgul flugsvamp luktar potatiskällare, champinjoner har blekt rosa skivor,  kremlor brukar ha fina (bleka) färger ovanpå och mycket, mycket annat. Bilderna är tagna av fotograf Dick Lindström.

   

Klicka är för att se program för hela 2022

Bolshögs ängar

Över 10 år har ängsprojektet Bolshögs ängar pågått och för varje år ökar antalet arter i både flora och fauna. Simon Lundin guidade oss genom sina ängar med fokus på biologisk mångfald. Ett tjugotal besökare deltog under två timmars ängsvandring där nyckelarter, kulturhistoria, ängsskötsel och dammen med klockgrodor avhandlades.

Inventering av Nybrofältet

Sommaren 2021 inventerades växter och insekter på Nybrofältet mellan Köpingebros naturreservat och Ystad Golfklubb (fältet söder om Nybroån).

Amelie och Moa håvar insekter. Maj och Anna artbestämmer.

Nea på väg med en insekt fångad i burk.

Nedan ett axplock av allt liv på ängen. Det mest spektakulära fyndet vi gjorde var Svartfläckig blåvinge, som omfattas av EU:s habitatdirektiv bilaga 4 och är fridlyst. Den är bedömd som NT, nära hotad, i rödlistan men var tidigare VU, sårbar. Den alltså på tillbakagång. Ett annan ovanlig art var Hedpärlemorfjäril, som likt föregående art är klassad som NT efter att tidigare varit VU. Hela listan över insekter som hittades finns nedan (efter bilderna).

De mest intressanta växterna som finns på Nybrofältet är dvärgserradella, sandlusern, backsilja, backtimjan. De är rödlistade. Dessutom knölsmörblomma, ljung och backnejlika, jungfrulin, axveronika m.fl. Tabell med inventerade växter

Ängsmetallvinge

Luktgräsfjäril

Bredbrämad bastardsvärmare

Jord- eller trädgårdshumla

Grön vårtbitare

Svartfläckig blåvinge

Tistelfjäril

Tosteblåvinge

Backtimjan

Slåttergräsfjäril

Mindre guldvinge

Backnejlika

Knölsmörblomma

Dvärgserradella

Fjärilar

Slåttergräsfjäril
Luktgräsfjäril
Kamgräsfjäril
Mindre guldvinge
Rovfjäril
Mindre tåtelsmygare
Svartfläckig blåvinge
Nässelfjäril
Rovfjäril
Hedpärlemorfjäril

Bastardsvärmare

Ängsmetallvinge
Bredbrämad bastardsvärmare

Humlor

Åkersnylthumla
Jordsnylthumla
Sydsnylthumla
Åkerhumla
Trädårdshumla
Haghumla
Mörk jordhumla
Gräshumla

Vårtbitare

Grön vårtbitare

Bygg i byarna i stället för vid regementet

Ystads Allehanda 2021-07-14

Redan 2014 kommenterade Naturskyddsföreningen i Ystad detaljplanen för Regementsområdet. Vårt ställningstagande då som nu är att inte bebygga området utan snarare planera för mer grönstruktur, speciellt på de hårda ytorna så att området utgör en naturlig brygga in till Sandskogen.
MILJÖ I Ystads översiktsplaner framhålls vikten av en hållbar utveckling. Här betonas även dragningskraften för att locka nya invånare. Då framhålls läget vid havet och stadens kulturella värden och dess naturområden.
Men vad är en framgångsrik hållbar utveckling för Ystads kommun i ett längre perspektiv, ett flerhundraårsperspektiv? Antal skattebetalare? Bättre folkhälsa hos alla? Mindre skadegörelse? Mindre bebyggd åkermark? Bättre kulturellt utbud?
En hållbar utveckling framgent kräver en helhetssyn och ett ansvar som idag är segmenterat i olika politiska ansvarsområden och därför svår att mäta och utkräva ansvar för i ett helhetsperspektiv.
Genom att skapa bostäder vid Skridskodammen väljer vi bort möjligheten att stärka Ystads grönstruktur med ett blå-grönt område som knyter an till Sandskogen, vår enda tätortsnära skog. Ett sådant område skulle komma många av kommunens invånare till gagn samt stärka den biologiska mångfalden. Vidare innebär bygget att vi väljer bort möjligheten att behålla och stärka kommunens kulturhistoriska miljöer och kulturarv.
Att bygga några höghus kan tyckas som en mindre sak i det stora sammanhanget men det är så här det går till att långsamt ta sig framåt i fel riktning: med små steg omvandlar vi värdefulla natur- och kulturmiljöer till nya bostadsområden, handelsplatser och industrimark för att möta efterfrågan och målet om årlig befolkningsökning, vilka tycks vara de tyngst vägande målen i många lägen.
En tid senare konstaterar vi kanske att kommunens natur- och kulturvärden försvann och inte går att återskapa? Finns det några alternativa vägar att gå? Ja det gör det förstås om man vill se dem och vågar tänka kreativt och nytt.
En möjlig väg att gå, är att bygga i byarna och samtidigt göra det praktiskt möjligt att bo där. ”En levande landsbygd” får inte bara bli ett tomt slagord som lyfts fram i översiktsplan eller i de olika partiernas program vart fjärde år.
Levande landsbygd handlar inte heller endast om att bygga ut Nybrostrand och Svarte utan att ta tillvara de många byarnas unika möjligheter. Här finns många gånger färdiga detaljplaner och byggklara tomter med en infrastruktur som klarar av flera invånare utan några kostsamma investeringar.
Det finns också många familjer som letar efter ett gott boende på landet. Det som saknas är bostäder att flytta in till. Förstärks byarna med flera invånare förstärks också underlaget för lanthandlarna och annan service. Kommunen kommer att klart öka sin attraktionskraft med livaktigare byar och målet ”en levande landsbygd” har chans att uppfyllas.