Fridlysta och rödlistade växter i Ystads kommun (komplettering 2021)

Av Floraväktare Kerstin Svensson

Årets fynd av fridlysta och rödlistade växter i Ystads kommun kompletterar fynd från 2018 fram till detta år. Några är fortfarande kvar för mig att leta upp.

Fläcklungört (Pulmonaria officinalis)

I april försökte jag återigen att finna fläcklungört (Pulmonaria officinalis) i Fyledalen och i år lyckades det! I en härlig lövskogsdunge med massor av vitsippor och hålnunneört stod den lite i skymundan. De prickiga bladen är kännetecknet som skiljer den från den vanliga lungörten. Den förekommer endast i södra Sverige. Fläcklungörten är rödlistad som Sårbar (VU) och floraväktas för att se om den ökar eller minskar i förekomst. Trenden är att den minskar.

Majviva (Primula farinosa)

Fredriksbergs mosse är ett av 19 naturreservat i Ystads kommun. Här finns spännande arter knutna till den speciella miljön på mossen. Som namnet anger så är maj en lämplig månad att leta efter majviva. Tusentals och åter tusentals av majvivor, som blommade i den södra delen av mossen kunde beundras! I rödlistan bedöms majvivan som Nära hotad (NT). Den minskar p g a utdikningar och minskat bete.

Ängsnattviol (Platanthera bifolia ssp. bifolia)

Ållskogs naturreservat är det nyaste av reservaten i Ystads kommun. Området är till största delen gammal betesmark. Här hittades ängsnattvioler i en obetad äng, där de kämpade för sin tillvaro i högt gräs. Alla orkidéer är fridlysta, så även ängsnattviol. I rödlistan bedöms ängsnattviol som Nära hotad (NT). Den minskar p g a minskat bete.

Stor sandlilja (Anthericum liliago)

Stor sandlilja är en vanlig växt på sandstäppsområden i östra Skåne. Den är fridlyst och rödlistad som Starkt hotad (EN). I Hagestads naturreservat har stor sandlilja tidigare varit rapporterad som relativt rikligt förekommande i västra delen av reservatet på en sandig ås. De senaste åren har den ej kunnat återfinnas trots mycket letande. Tack vare tips från medlem hittade jag tre exemplar i ett igenväxande område. Gallring hade skapat förutsättningar för att sandliljan skulle kunna finnas kvar och kanske öka i antal.

Än finns några fridlysta och rödlistade arter kvar att leta upp 2022! Målet är att ha fått se alla ca 110 st!