Nybrofältet – En av kommunens naturpärlor!

Av Kerstin Svensson, floraväktare

Länge efter istidens slut för 10 000 år sedan låg kustområdet öster om Ystad öde som sandflyktsområde.
De första bolämningarna efter människor är från järnåldern. Sandflykten var svår.

1749 passerade Linné Köpingeån (=Nybroån) och området öster om Ystad. Han föreslog att sandflykts-området skulle planteras med träd, vilket skedde på 1800-talet. Det är nuvarande naturreservatet
Sandskogen.

I Ystadbotanisten Gosselmans doktorsdisputation (Stirpes rariores, Territorii Ystadiensis) från 1851 nämns många av de växter som man kan finna idag.

På 1800-talet användes Nybrofältet av husarerna vid regementet i Ystad. Fältet sträckte sig mellan kusten och upp till järnvägen i Köpingebro. Bollhusområdet inne i Ystad var för litet för deras övningar. Ridtävlingar förekom under många år på Nybro-fältet, de senaste under 1960-talet. Fältet har även tjänat som flygfält under andra världskriget, då flygplan var stationerade där.

Området mellan kust och väg 9 är idag skyddat som naturreservat. Efter att kommunen förvärvat mark norr om väg 9 har den södra delen av denna utvecklats till golfbana med stor yta av artfattiga, kortklippta greener. Området mellan golfbanan i söder och Nybrofältsvägen i norr är ett återstående ursprungligt område av Nybrofältet som hyser stor mångfald och rödlistade arter. Nordligaste delen av Nybrofältet kommer att bli ett nytt naturreservat upp till järnvägen i Köpingebro.

Vill man se några av kommunens mest sällsynta och hotade växter så är Nybrofältet ett bra utflyktsmål.

Som floraväktare rapporterar man om det aktuella tillståndet för hotade och fridlysta växter på Artportalen. Rapporterna sammanställs av SLU och används sedan vid beslut av myndigheter och allmänhet. De är naturens egna och artspecifika signaler om t ex ökat skydd, klimatförändringar globalt och lokalt.

Skyddade/rödlistade arter indelas i olika nivåer (CR, EN, VU, NT) beroende på skyddsbehovet enligt internationella, förpliktigande överenskommelser. Utöver detta kan arter vara fridlysta (F) nationellt.

Den nivå som innefattar de mest hotade arterna på Nybrofältet betecknas EN (Starkt hotade). Växter som rapporterats i denna grupp är dvärgserradella, alvarveronika, backsilja, tofsäxing, dikesskräppa, sandnejlika (F), ekorrsvingel och sandlusern (F).

VU (Sårbara) kallas nästa grupp. Här har rapporterats hedblomster, grådådra, källfräne och backsippa (F).

NT (nära hotade) är backtimjan, pilblad, etternässla, som har rapporterats i denna grupp.

Utöver dessa fridlysta, sällsynta och rödlistade växter förekommer många andra mindre vanliga växter som t ex axveronika, backnejlika, blåmunkar och getväppling.

Området mellan golfbanan och Nybrofältsvägen är en unik, oskyddad pärla ur naturperspektiv! Det är en rest av den naturtyp som rådde i Nybrostrand för 300 år sedan när Linné passerade. Flora och fauna har likheter med sandstäppsvegetation av samma karaktär som man kan finna i östra Skåne och på Kåsebergaåsens Natura 2000-områden. Kör norrut på Köpingebrovägen från väg 9 och ta västerut efter talldungen. Efter ca 100 m är du på fältet.

En artrik flora ger en intressant fauna. Den biologiska mångfalden på fältet lever i högsta grad!

Oberoende av årstid så bjuder Nybrofältet på fina naturupplevelser. Detta upplevs av alla långväga
botanistturister och närboende kommuninnevånare som sedan länge vandrar på fältet och njuter av växter och djur i unik natur.

Välkommen Du med!