Verksamhetsberättelse för 2018

Naturskyddsföreningen i Ystad är en lokalförening inom Naturskyddsföreningen och dess länsförbund, Naturskyddsföreningen i Skåne. Naturskyddsföreningen i Ystad har under året samarbetat med Naturskyddsföreningens lokalkretsar i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla (samarrangemang, kretsråd mm). Samverkan med länsförbundet har skett i samband med uppvaktning av länsstyrelsen (ang Ingelstorps naturreservat) och Ejderns dag samt vid test av Naturfalken. Exkursioner, föredrag och bildvisningar har dessutom arrangerats tillsammans med Studie­främjandet och Folkuniversitetet (specifikt för Ejderns dag)

 

Representation

Naturskyddsföreningens i Ystad styrelse 2018: Sindre Magnusson, ordf., Raija Lanas, v. ordf., Bengt Celander, sekreterare, Börje Nilsson, kassör, Lisbeth Borgström, Margareta Nörregård, Simon Lundin, David Altengård. Suppleanter: Kerstin Svensson, Eva Karlsvärd och Bert Rydhagen.

Revisorer: Kerstin Nilsson, Kerstin Persson. Suppleanter: Birgit Andersson och Katarina Karlsson.

Naturskyddsföreningens i Ystad valberedning har utgjorts av: Olle Ohlsson, Göran Prahl och Christer Salomonsson.

Föreningen var ej representerad på föreningens riks- eller länsstämma, ej heller på föreningens kretsråd.

Föreningen har deltagit på flera möten angående ÖMAS (Kabusa skjutfält Övnings- och miljöanpassad skötselplan). Vid sammankomsterna har representanter för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, länsstyrelsen och arrendator deltagit. Efter remiss har ett reviderat ÖMAS-dokument antagits. Naturskyddsföreningen har bl a pekat på vikten av nya våtmarker och en satsning på föryngring med lövskog istället för barr.

 

Årsmöte, styrelsemöten.

Naturskyddsföreningens i Ystad årsmöte hölls den 21 mars 2018. Ledamöter i styrelsen samt ordförande i styrelsen, tillika föreningen, valdes. Efter årsmötet visade Lisbeth Borgström bilder från föreningens verksamhet och Kerstin Svensson film från Sträntemölla. Naturskyddsföreningen i Ystad har haft nio ordinarie styrelsemöten. Redaktionen för YstadNatur har träffats fem gånger.

 

Medlemmar

Naturskyddsföreningen i Ystad hade vid 2018 års utgång 586 medlemmar.

 

Exkursioner, föreläsningar och evenemang m.m.

Under 2018 har NFY arrangerat 24 programpunkter var av några av dem samarrangemang med grannkretsar. Generellt har uppslutningen varit god, 5-60 deltagare exkl evenemang, mer på våren och något förre på hösten.

Genomförda programpunkter är som följer: Örnlunken, (Sövdesjön), Var är kornsparnavarna på vintern (Hammar), Studiebesök i Vattenverket/Nedraby, Vi möter tranorna vid Pulken, Stenshuvuds nationalpark, Gislövs stjärna, Benestads backar, Hagestads Naturreservat, Oxhagen, Hunneröds mosse, Nattfjärilar/Marietorp, Trollsländor i Sövdesjön, Falsterbo Bird Show, Hjortbröl/Baldringe, Svampar i Snogeholm, Fåglar på sträck söderut/Sandhammaren, Måkläppen, Hur ser det ut under havsytan – söder om Ystad & Sydkusten och Årets bilder. Gästande föreläsare/exkursionsledare har bl.a. varit Linda Birkedal (Sövdesjön/trollsländor), Charlotte Hansson (Hur är det med rovdjuren i Skåne), Patrik Juhlin (Hur ser det ut under havsytan), Åke Andren Sandberg (botanik) och Johan Niss (Marietorp/nattfjärilar). Biologiska mångfaldens dag, Backåkra och aktiviteter i samband med valet ställdes in.

 

Evenemang

För andra året i rad genomfördes Ejderns dag i Kåseberga (8-9/4) Antalet besökare som deltog aktivt var 1165 vilket är en ökning med 265 jämfört med 2017. Nyheter för i år var test av Naturskyddsföreningens nya artmärke: Naturfalken (i samarbete med rikskansliet) 157 av besökarna gissade rätt på mellan 10 och 50 arter. Olympus hade personal på plats för att lära ut naturfotografering. Naturskyddsföreningen Ystad var huvudarrangör, men i samarbete med Naturskyddsföreningen Skåne såväl som riksföreningen. Anders Wirdheim var konferencier. 14 fågelrelaterade kortföreläsningar genomfördes: Martin Green, Lunds Universitet, forskare inom ornitologi, Linda Birkedal, ordförande Naturskyddsföreningen Skåne, Eva Lindberg, Naturskyddsföreningens rikskansli, Jens Morin, Naturcentrum och Brutus Östling, en av landets främsta fågelfotografer. Information, praktisk hjälp och Naturfalken fick hjälp av 20-talet volontärer från kretsen, grannkretsar och länsförbundet. Ekonomiskt stöd har kommit från Alvins fågelskyddsfond, Länsstyrelsen i Skåne (LONA), Ystads Turistbyrå och Event in Skåne. Vi har fått tekniksponsring från Elgiganten i Ystad. Kåseberga Fisk har utgjort ett tydligt och engagerat stöd.

Kretsen arrangerade ett sex dagar långt Naturkollo (7-12/8). De 24 deltagarna kom huvudsakligen från sydöstra Skåne och var i åldersspannet 9-13 år. Platsen var Naturskolan Österlen, helt nära Stenshuvuds nationalpark. Att delta var gratis. Med hjälp av fem kunniga och erfarna naturpedagoger (Therese Johansson, Peder Winding, Fia Pellas, Andrea Göök, Isabella Normak) fick deltagarna möjlighet att lära sig massor om fåglar, fladdermöss, grodor, trollsländor, fjärilar och blommor! Naturfalken-märket testades med gott resultat. Deltagare, föräldrar såväl som ledare var nöjda efter den intensiva veckan. Naturkollot kunde genomföras med ekonomiskt stöd från riksföreningen, Region Skånes miljövårdsfond och Sparbanken syd.

 

YstadNatur

2018 års utgåva av tidningen YstadNatur har skickats ut till medlemmarna som papperstidning men också spridits via hemsidan och på Facebook. Temat för årets tidning var: Landskap i förändring, med fokus på Ystads kommun som geografiskt område. Extra upplaga har spridits i samband med Ejderns dag. David Altengård har varit redaktör.

 

Skrivelser och motioner

En omfattande genomgång gjordes av riksföreningens förslag till nya verksamhetsriktlinjer. Särskild vikt lades vid faktafrågor som gäller biologisk mångfald, jord- och skogsbruk men även klimatet berördes. Enligt information som nått kretsen såg sig riksföreningen nödgad att skriva om betydande delar av dokumentet och då inte minst med anledning av skrivelsen från vår krets.

Naturskyddsföreningens i Ystad skickade in 5 motioner till Naturskyddsföreningens riksstämma. Dessa motioner hade följande teman: Ekonomiska styrmedel inom skogs- och jordbrukspolitiken, Ökade möjligheter för konsumenterna att gynna en rik natur, Natur, kunskap, vägledning och ledarskap (internutbildning), Intern policy rörande mat på egna sammankomster samt Mobilisering för naturen och biologisk mångfald. Motionerna blev mestadels besvarade eller avslagna. Enligt redovisning från rikskansliet har följande relaterade åtgärder vidtagits efter det att dessa motioner behandlades av stämman:

Även om flertalet att – satser blev avslagna eller ansågs besvarade så resulterade motionerna 50, 51 och 84 i utskottsyrkanden (som i sin tur godkändes av stämman) vilka fångade upp en del andemeningen i flera av motionerna:

  • Ett förslag om naturvårdsavdrag i skattereglerna har tagits fram. Riksföreningen avvaktar ny regering innan förslaget presenteras. Det kommer även att ske en uppvaktning av regeringen för att peka på behovet av andra styrmedel för att låta skogen stå kvar som kolsänka
  • Ett seminarium om hyggesfritt skogsbruk hölls i december 2018, i syfte att få hyggesfrirörelsen att organisera sig (det var ett mycket uppskattat och välbesökt seminarium). Nästa steg är etablerandet av nätverk. Därefter att få fler skogsägare att pröva hyggesfritt. ”Plockhugget” är en ekonomisk förening som redan är etablerad. Andra externa aktörer har planer på att om möjligt skapa en certifiering för hyggesfritt. Vi följer och stödjer detta arbete.
  • Ny policy för interna evenemang har antagits: ”Måltider och livsmedel som serveras i övrigt ska alltid hålla högsta möjliga miljöprofil. Ekologiska och rättvisemärkta produkter ska efterfrågas på arrangemang där födointag ingår. Miljöanpassad lokalproducerad vegetarisk mat serveras som regel vid såväl interna möten och sammankomster som externa arrangemang. Veganskt alternativ ska kunna erbjudas. Vid önskemål kan lokalt producerat ekologiskt nötkött, naturbeteskött, kött från klövvilt eller renkött erbjudas som tillbehör.”

Kretsen har skickat in synpunkter på en detaljplan och det gäller Södra Hedeskoga där bl a våtmark berörs av exploatering.

Ett kommunalt beslut om att fälla lindar i centrala Ystad (fastigheterna Fritiden 1 och Östra

Förstaden 2:1 i Ystads kommun) fick godkänt från Förvaltningsrätten i Malmö. Detta beslut valde kretsen att överklaga till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Kretsen förlorade målet (icke enigt beslut) men ärendet har återigen överklagats av kretsen, denna gång till Mark- och miljööverdomstolen. Beslut väntas under 2019.

Föreningen har skriftligen lämnat in synpunkter till Försvarsmakten (P7) angående revideringen av Kabusa skjutfält Övnings- och miljöanpassad skötselplan från 2011. Några av våra synpunkter har inarbetats och dokumentet har antagits.

2017 skickade kretsen in en omfattande skrivelse till Länsstyrelsen med anledning av drastiskt minskade naturvärden inom Ingelstorps naturreservat. Det handlade om både försumlighet från myndighetens sida såväl som misstänkta överträdelser från markägares sida. Vissa positiva åtgärder har och kommer att vidtas vad gäller våtmarker. Länsstyrelsens bevakning av reservatet har under en period skärpts. Om reservatet som helhet kommer att skötas i enlighet med uppställda mål är emellertid mindre sannolikt då resurser saknas och länsstyrelsens rådighet över den privata marken i reservatet är tydligt begränsad. Länsstyrelsen har meddelat att inköp av marken i nämnda naturreservat ej är prioriterad.

 

Sammanträden, konferenser m.m.

Margareta Nörregård har varit NFY:s representant i Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyke å och har deltagit i dess sammanträden. Margareta Nörregård och Bert Rydhagen har deltagit i HUT Skånes vattenmöten, varav ett hölls i Ystad med bl.a. Henrik Uthas och Per Landén, Charlottenlund, som föreläsare. Lisbeth Borgström, Bengt Celander och Bert Rydhagen deltog i planeringsmöte med våra grannkretsar den 12 november i Tomelilla.

Föreningen har genomfört ett möte på temat: Vårt vatten – kvalitet, hushållning och naturens överlevnad) samt studiebesök (våtmarker, dammar mm) med markägare/lantbrukare i kommunens östra del. Sammanhållande länk för vattenfrågorna har varit Margareta Nörregård.

Vid Ystad kommuns informationsdag för nyinflyttade den 26 nov. fanns också NFY på plats och informerade om sin verksamhet.

Föreningen har deltagit med 3-4 representanter på flera möten med Försvarsmakten, Fortifikationsverket och länsstyrelsen vad gäller Kabusa-fältet och ÖMAS/bevarandeplan för Natura 2000-området Kabusa.

Kretsen har, tillsammans med Naturskyddsföreningen Skåne, tagit initiativ till uppvaktning av länsstyrelsens naturvårdsenhet. Det huvudsakliga temat var länsstyrelsens skötsel och ansvar för Ingelstorps naturreservat men naturvård berördes även i ett Skåne-perspektiv.

Föreningen har deltagit på en konferens om lagstiftning rörande prospektering och kommunalt veto mm. Platsen var Almedalen och som arrangör stod: Högestad & Christinehof. En panel med representanter från samtliga riksdagspartier deltog.

Erik Rosenblad, hållbarhetssamordnare i Ystads kommun, har besökt ett av föreningens styrelsemöten. Han informerade då om ett samarbete mellan kommunerna i Sydost vad gäller kampen mot invasiva arter. Framtida engagemang från kretsens sida i denna fråga är sannolik.

Kretsens ordförande av genomfört kort lunchföredrag hos Rotary i Ystad. Temat var: Landskap i förändring.

 

Övrigt naturvårdsarbete

NFY stöder genom medlemskap Kungsörn 72, Hörjelgårdens vänner och Storkprojektet.

Kerstin Svensson är floraväktare och har deltagit i möten om bevakning och skydd för vår flora.

Kurt Ivarsson är kommunornitolog med speciell bevakning av kornsparv och har också deltagit i möten för kommunornitologer.

 

Tack!

Styrelsen i NFY vill tacka alla som under året bidragit till arbetet för en god miljö i vår kommun. Vi har under året haft fler medlemmar än någonsin och det förpliktar. Ett mål är att få fler att bli aktiva i föreningens arbete. Vi har haft en god uppslutning på exkursioner och möten. Vi tackar för extra bidrag som tillåter oss att t.ex. ge ut vår tidskrift YstadNatur.

Vi vill rikta ett tack till de många frikostiga sponsorer och bidragsgivare som gjort det möjligt att genomföra en omfattande programverksamhet och evenemang. Utöver de som nämnts i texten ovan vill vi också framföra ett tack till Löderups församling för kollekt till vår verksamhet och till ICA Super och ICA Kvantum för skänkta varukorgar till lotterier. Styrelsen hoppas på fortsatt intresse under kommande år.

 

För styrelsen i Naturskyddsföreningen i Ystad.
Sindre Magnusson ordf.